Print

Clinics & Departments

Clinicopathology Center

Our TreatmentsFeatures of the CenterDoctors and Staff

Doctors and Staff

Department of Pathology

Center Chief, Clinicopathology Center
Kengo Takeuchi
Department Director, Pathology Department
Hiroshi Kawachi
Division Director, Digital Pathology
Noriko Yamamoto
Senior Staff Scientist
Kentaro Inamura
Senior Staff Scientist
Hironori Ninomiya
Senior Staff Scientist
Tomo Osako
Associate
Yukiko Sato
Associate
Kyoko Yamashita
Associate
Emiko Sugawara
Staff Scientist
Manabu Takamatsu
Staff Scientist
Tomohiro Chiba

Other Staff

Kaoru Nakano, Yasuyuki Shigematsu, Masashi Akiya, Norihito Inoue, Daiki Yafuso, Keiichiro Kitahama, Kazuhito Tanaka, Gulanbar Amori, Sophia Motoshi, Naoko Tsuyama, Akiko Tonooka, Ai Ito, Seiji Sakata, Akito Dobashi, Kana Sakamoto

Department of Cytology

Cytopathologists and Pathologists

Department Director, Cytology Department;
School Head, School of Cytotechnology;
FIAC
Yuko Sugiyama
Advisor
Takeshi Horai
Clinicopathology Center (Pathology)
Hiroshi Kawachi
Clinicopathology Center (Pathology)
Kentaro Inamura
Clinicopathology Center (Pathology)
Hironori Ninomiya
Clinicopathology Center (Pathology)
Yukiko Sato
Clinicopathology Center (Pathology)
Kyoko Yamashita
Department Director, Cancer Screening;
Gynecologic Oncology Department,
MIAC
Kuniko Utsugi
Vice Director of Breast Surgical Oncology Department
Takehiko Sakai
Vice Director of Thoracic Medical Oncology Department
Noriko Yanagitani

Contract Cytopathologist

Hidetomo Morizono

Other Cytopathologist

Manabu Takamatsu (Pathology), Tomohiro Chiba(Pathology)

Cytotechnologists

Head of Cytotechnologists;
CFIAC
Hitoshi Abe
Senior Cytotechnologist
CMIAC
Junzo Fujiyama
CMIAC
Koichi Ikebata
CMIAC
Naoko Yamazaki
CMIAC
Marisa Yamada
CMIAC
Takahiko Ito

Other Cytotechnologists

CMIAC
Shuhei Ishii
CMIAC
Miki Hatta

Return Top of Page