Print

Clinics & Departments

Clinicopathology Center

Our TreatmentsFeatures of the CenterDoctors and Staff

Doctors and Staff

Department of Pathology

Department Director, Pathology Department
Yuichi Ishikawa
Chief of Clinicopathology, Pathology Division
Futoshi Akiyama
Vice Chief, Pathology Division
Yutaka Takazawa
Senior Staff Scientist
Noriko Yamamoto
Senior Staff Scientist
Hiroaki Kanda
Senior Staff Scientist
Kengo Takeuchi
Staff Scientist
Kentaro Inamura
Staff Scientist
Hironori Ninomiya
Project Scientist
Manabu Takamatsu
Head
Rie Horii
Head
Hiroshi Kawachi
Senior Resident
Yukiko Sato
Senior Resident
Takashi Endo

Other Staff

Yoshiya Sugiura, Takashi Maekawa, Ryoko Kato, Reiko Furuta, Yasen Mahamutto, Obulhasim Gulanbar, Maki Kobayashi

Department of Cytology

Cytopathologists and Pathologists

Vice Director, Gynecologic Oncology Department;
Department Director, Cytology Department;
School Head, School of Cytotechnology;
FIAC
Yuko Sugiyama
Advisor
Katsuhiko Hasumi
Advisor
Takeshi Horai
Clinicopathology Center (Pathology)
Yuichi Ishikawa
Clinicopathology Center (Pathology)
Futoshi Akiyama
Clinicopathology Center (Pathology)
Yutaka Takazawa
Clinicopathology Center (Pathology)
Hiroaki Kanda
Clinicopathology Center (Pathology)
Rie Horii
Clinicopathology Center (Pathology)
Hiroshi Kawachi
Clinicopathology Center (Pathology)
Tomo Osako
Clinicopathology Center (Pathology)
Yukiko Sato
Clinicopathology Center (Pathology)
Hironori Ninomiya
Clinicopathology Center (Pathology)
Yoshiya Sugiura
Department Director, Gynecologic Oncology Department;
MIAC
Nobuhiro Takeshima
Vice Director, Gynecologic Oncology Department;
MIAC
Kuniko Utsugi
Breast Oncology Center (Breast Surgical Oncology)
Hidetomo Morizono
Breast Oncology Center (Breast Surgical Oncology)
Takehiko Sakai
Thoracic Center (Thoracic Medical Oncology)
Noriko Yanagitani

Contract Cytopathologist

Atsuhiko Sakamoto, Masako Suzuki, Naoko Inoshita

Other Cytopathologist

Manabu Takamatsu (Pathology), Kazuyoshi Kato (Gynecologic oncology), Kohei Omatsu (Gynecologic oncology), Eiji Kondo (Gynecologic oncology), Hiroyuki Kanao (Gynecologic oncology), Maki Matoda (Gynecologic oncology), Sanshiro Okamoto (Gynecologic oncology), Hidetaka Nomura (Gynecologic oncology), Kazuko Matsuoka (Gynecologic oncology), Matoki Matsuura (Gynecologic oncology)

Cytotechnologists

Head of Cytotechnologists;
Vice Head, School of Cytotechnology;
CFIAC
Kyoko Komatsu
Deputy Head of Cytotechnologists;
CFIAC
Noriyuki Furuta
Senior Cytotechnologist
CMIAC
Junzo Fujiyama
CMIAC
Rira Hoshi
CMIAC
Koichi Ikebata
CMIAC
Naoko Suzuki
CMIAC
Marisa Yamada
CMIAC
Takahiko Ito

Other Cytotechnologists

CMIAC
Syuhei Ishii

Return Top of Page