Print

Clinics & Departments

Gastroenterology Center

Our TreatmentsFeatures of the CenterDoctors and Staff

Doctors and Staff

Surgeons

Center Chief, Gastroenterology Center;
Department Director, Colorectal Surgery Department
Yosuke Fukunaga
Hospital Director
Takeshi Sano
Hospital Director Emeritus
Toshiharu Yamaguchi
Deputy Hospital Director;
Department Director, Gastroenterological Surgery Department
Department Director, Esophageal Surgery Department
Masayuki Watanabe
Head(Esophageal Surgery)
Yu Imamura
Head(Esophageal Surgery)
Jun Kanamori
Head(Esophageal Surgery)
Akihiko Okamura
Junior Hospital Director
Department Director, Gastric Surgery Department
Souya Nunobe
Vice Director, Gastric Surgery Department
Manabu Ohashi
Head (Gastric Surgery)
Masaru Hayami
Head (Gastric Surgery)
Tomoyuki Irino
Associate (Gastric Surgery)
Rie Makuuchi
Associate (Gastric Surgery)
Motonari Ri
Vice Director, Colorectal Surgery
Takashi Akiyoshi
Head (Colorectal Surgery)
Tomohiro Yamaguchi
Head (Colorectal Surgery)
Toshiki Mukai
Associate (Colorectal Surgery)
Tsubasa Sakurai
Associate (Colorectal Surgery)
Shimpei Matsui
Junior Hospital Director
Department Director, Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery Department
Yu Takahashi
Vice Director, Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery
Yosuke Inoue
Head (Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery)
Hiromichi Ito
Head (Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery)
Department Director, Clinical Nutrition Department
Takafumi Sato
Head (Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery)
Yoshihiro Ono
Associate (Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery)
Atsushi Oba
Associate (Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery)
Kosuke Kobayashi

Other Staff

Kengo Kuriyama, Naoki Takahashi, Masahiro Tamura, Masayoshi Terayama, Hiroki Harada, Hiroki Ishida, Ryota Matsui, Yutaka Sugita, Qingjiang Hu, Atsushi Morito, Kazuya Higashizono, Shintaro Yamamoto, Takashi Sakamoto, Tatsuki Noguchi, Takumi Kozu, Naoya Ozawa, Yohei Ando, Sho Nambara, Kosuke Ozaki, Takahiko Akiyama, Erina Haraguchi, Tomo Matsumoto, Kentaro Sato, Kojiro Omiya, Sho Kiritani, Aya Maekawa, Atsushi Takahashi, Hiroshi Kobayashi, Tatsunori Miyata, Hayato Baba, Jun Tauchi

Medical Oncologists

Deputy Hospital Director ;
Department Director, Gastroenterological Medicine Department;
Department Director, Gastroenterological Chemotherapy Department
Kensei Yamaguchi
Junior Hospital Director
Department Director, Outpatient Chemotherapy
Keisho Chin
Vice Director of Gastroenterological Chemotherapy Department
Eiji Shinozaki
Vice Director of Gastroenterological Chemotherapy Department
Daisuke Takahari
Head (Gastroenterological Chemotherapy)
Akira Oki
Head (Gastroenterological Chemotherapy)
Takeru Wakatsuki
Associate (Gastroenterological Chemotherapy)
Mariko Ogura
Associate (Gastroenterological Chemotherapy)
Hiroki Osumi
Associate (Gastroenterological Chemotherapy)
Shota Fukuoka
Associate (Gastroenterological Chemotherapy)
Shohei Udagawa
Junior Hospital Director
Department Director, Hepato-Biliary-Pancreatic Medicine Department
Naoki Sasahira
Vice Director of Hepato-Biliary-Pancreatic Medicine Department
Masato Ozaka
Vice Director of Hepato-Biliary-Pancreatic Medicine Department
Takashi Sasaki
Head (Hepato-Biliary-Pancreatic Medicine)
Akiyoshi Kasuga
Associate (Hepato-Biliary-Pancreatic Medicine)
Tsuyoshi Takeda
Associate (Hepato-Biliary-Pancreatic Medicine)
Takeshi Okamoto
Associate (Hepato-Biliary-Pancreatic Medicine)
Takafumi Mie
Associate (Hepato-Biliary-Pancreatic Medicine)
Takaaki Furukawa
Department Director, Upper GI Medicine Department
Takuji Gotoda
Division Director, Upper GI Medicine Department(Stomach)
Toshiaki Hirasawa
Division Director, Upper GI Medicine Department(Esophagus)
Toshiyuki Yoshio
Vice Director, Upper GI Medicine Department
Akiyoshi Ishiyama
Head (Upper GI Medicine)
Yusuke Horiuchi
Head (Upper GI Medicine)
Shoichi Yoshimizu
Associate (Upper GI Medicine)
Ken Namikawa
Associate (Upper GI Medicine)
Hiroyuki Yamamoto
Associate (Upper GI Medicine)
Chika Fukuyama
Department Director, Lower GI Medicine Department
Shoichi Saito
Vice Director (Lower GI Medicine)
Akiko Chino
Head (Lower GI Medicine)
Daisuke Ide
Associate (Lower GI Medicine)
Chihiro Yasue
Associate (Lower GI Medicine)
Junki Tokura
Associate (Lower GI Medicine)
Keigo Suzuki
Advisor (Lower GI Medicine)
Masahiro Igarashi

Other Staff

Mikako Tanba, Hiroki Nakagawa, Manabu Yamada, Takahiro Ishitsuka, Tatsuki Hirai, Koshiro Fukuda, Yuki Morita, Kosuke Ito, Kenzo Hara, Wataru Kurihara, Koyo Kido, Mika Tsunomiya, Keita Soejima, Atsuko Izumi, Masato Watanabe, Keita Suzuki, Shuichiro Towatari, Yuka Higashi, Yusuke Kumazawa, Kengo Furutani

Return Top of Page